Robíme všetko preto, aby ste sa pri čítaní článkov na ww.ziznin.sk cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete:

- aké údaje od Vás získavame,

- ako ich používame,

- s kým ich zdieľame,

- ako môžete spracúvanie kontrolovať,

- opatrenia, ktorými vaše údaje chránime a tiež práva, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte,

Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.

 

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať:

exit 905, s. r. o.

so sídlom: Nevädzová 17211/6C 821 01 Bratislava
IČO: 47773367
Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.98900/B

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je p. Marián Kočišík. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese info@zinzin.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás údaje nevyhnutne súvisiace s analýzou údajov analytics.google.com

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely: skvalitňovanie obsahu nášho portálu a publikovania článkov pre Váš prospech.

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vieme zabezpečiť zlepšenie nášho obsahu.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.63270/B
 

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia.

Ako vaše údaje chránime

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Webhosting nám zabezpečuje spoločnosť Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.63270/B , ktorá prijala všetky potrebné opatrenia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

- na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- namietať proti spracúvaniu osobných údajov

- na prenosnosť osobných údajov,

- podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,

- svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: mylo@mylo.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.